Rcconsult

Информация за проекти, по които сме работили:

 

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ОКОЛНА СРЕДА” 2007-2013

 • Предоставяне на консултантски услуги при изготвяне на работни проекти;
 • Предоставяне на консултантски услуги при изготвяне на „Анализ разходи- ползи“ и икономически анализ за инвестиционни проекти по Приоритетна ос1;
 • Подготовка на апликационни формуляри и тръжни документации, необходими при кандидатстване за изпълнение на инвестиционни проекти по Приоритетна ос1.

 

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ” 2007-2013

 • Изготвяне на проектно предложение по процедура „Покриване на международно приети стандарти и въвеждане на системи за управление в предприятията”;
 • Подготовка на проектно предложение по схема "Подобряване на технологиите и управлението в предприятията“;
 • Изготвяне на проектно предложение по процедура "Внедряване на иновации в предприятията".

 

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 2007-2013

 

 • Изготвяне на проектно предложение за кандидатстване по схема „На път”;
 • Изготвяне на проектно предложение за кандидатстване по процедура: „Насърчаване стартирането на проекти за развитие на самостоятелната стопанска дейност”;
 • Изготвяне на проектно предложение по схема "Квалификационни услуги и обучения за заети лица-фаза 2", Приоритетно направление "Повишаване на производителността и адаптивността на заетите", Област на интервенция 2.1: "Подобряване адаптивността на заетите лица";
 • Управление, мониторинг и отчитане на проекти по схема „Създаване на заетост на младежите чрез осигуряване на възможност за стаж“;
 • Осигуряване на заетост по проект "Ново начало - от образование към заетост", схема „Създаване на заетост на младежите чрез осигуряване на възможност за стаж“.

 

 „ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ” 2007-2013

 

 • Подготовка на заявления за кандидатстване по мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” по Програма за развитие на селските райони.

 

 ПРОГРАМА „УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ”

 

 • Организация, управление, мониторинг и отчитане на проекти по Секторна програма „ Леонардо Да Винчи”, категория „Мобилност”, „Първоначално професионално обучение”.